Thursday, 1 December 2011

Antara Nama Besar Ulama' Al Asya'irah

Antara Ulama’-Ulama’ dalam Bidang Aqidah yang Bermazhab Al-Asya’irah
§  Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari, pengarang kitab Al-Luma’ dan Maqolat Islamiyyin
§  Imam Al-Baqillani (405H)
§  Abu Ishaq Al-Isfarayini (418 H)
§  Imam Ishaq As-Syirazi (476 H)
§  Imam Al-Juwaini
§  Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini (478 H), pengarang kitab An-Nizomiyah
§  Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali r.a. pengarang kitab Al-Iqtisod fi Al-I’tiqod (505 H)
§  Imam Ibn ‘Asakir (576 H), pengarang kitab tabiyiin Kazb Al-Muftari
§  Imam As-Syahristani (548 H)
§  Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang kitab Asas At-Taqdis (606 H)
§  Imam Al-Allamah Al-Amadi (631 H)
§  Imam Al-Iji (756 H)
§  Imam Sa’ad At-Taftazani (793 H) pengarang kitab syarh Al-Maqosid
§  Imam As-Syarif Al-Jurjani (816 H)
§  Imam Abu Mansur At-Tamimi
§  Imam Nas Al-Maqdisi
§  Imam Al-Farawi
§  Imam Abu Al-Walid Al-Baji
§  Imam Al-Bahili
§  Imam Sultonul Ulama’ Izz ibn Abdis Salam
§  Imam HibbatulLah Al-Makki
§  Imam Al-Baijuri

Antara Mufassir-mufassir Bermazhab Al-Asy’ari
§  Imam Al-Mufassir Al-Allamah Al-Qurtubi r.a.
§  Imam Al-Mufassir Ibn Kathir (rujuk buku tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra 10/200 karangan Imam As-Subki, Ad-Durar Al-Kamin 1/85 karangan Ibn Hajar dan sebagainya)
§  Imam Al-Mufassir Ibn ‘Athiyyah Al-Andalusi r.a., pengarang kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz
§  Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi r.a., pengarang kitab Al-Bahr Al-Muhith.
§  Imam Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi r.a., pengarang kitab tafsir mafatih Al-Ghaib
§  Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Al-Buhgowi, pengarang kitab tafsir Al-Bughowi dan kitab Syarh As-Sunnah.
§  Imam Al-Mufassir Abu Al-Laith As-Samarqandi r.a., pengarang kitab tafsir Bahr Al-Ulum, kitab bustanul Arifin dan tanbih Al-Ghafilin.
§  Imam Al-Mufassir Abu Al-Hasan Ali An-Naisaburi pengarang kitab asbab An-Nuzul.
§  Imam Al-Mufassir Abu At-Thana’ Syihabuddin Al-Alusi Al-Husaini Al-Hasani r.a.
§  Imam Al-Mufassir At-Thamin Al-Halabi r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Mashun.
§  Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Manthur.
§  Al-Imam Al-Khotib As-Syirbini r.a., pengarang kitab tafsir As-Siraj Al-Munir.
§  Imam Al-Allamah At-Thohir bin Asyur, pengarang kitab At-Tahrir wa At-Tanwir
§  Imam Az-Zarkasyi
§  Imam Mutawalli As-Sya’rawi r.a.

Ulama’-ulama’ Muhaddithin (hadith) yang bermazhab Al-Asya’irah
§  Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ad-Darqutni r.a.
§  Imam Al-Hafiz Abu Nu’aim Al-Ashbahani r.a., pengarang kitab hilyatul Auliya’
§  Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Mustadrak
§  Imam Al-Hafiz Ibn Hibban, pengarang kitab At-Thiqat
§  Imam Al-Hafiz Abu Sa’id Ibn As-Sam’ani r.a., pengarang kitab Al-Inshof
§  Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi r.a., pengarang kitab-kitab hadith dan kitab Al-Asma’ wa As-Sifat.
§  Imam Al-Khatib Al-Baghdadi
§  Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi r.a., pengarang kitab syarh sahih muslim dan banyak lagi.
§  Sheikhul Islam Imam Al-Hafiz Abu Amr bin As-Solah
§  Imam Al-Hafiz Ibn Daqiq Al-‘Aid
§  Imam Al-Hafiz Ibn Abi Jamrah Al-Andalusi, musnid Ahlul Maghrib
§  Imam Al-Hafiz Al-Karmani, pengarang syarah sahih Al-Bukhari
§  Imam Al-Hafiz Al-Munziri, pengarang At-Targhib wa At-Taqrib
§  Imam Al-Hafiz Al-Abi, pensyarah sahih Muslim
§  Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani, pengarang fahtul Bari dan sebagainya.
§  Imam Al-Hafiz As-Sakhowi r.a.
§  Imam Al-Qostollani r.a. pengarang Irsyad As-Sariy
§  Imam Al-Hafiz Al-Munawi r.a..
§  Imam Al-Hafiz Ad-Dimyathi r.a.
§  Sheikh Al-Hafiz Waliyullah Al-Dahlawi r.a.
§  Sheikh Abu Al-Mahasin Al-Qouquji
§  Sheikh Al-Hafiz Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari r.a..
§  Sheikh Al-Musnid Muhammad Al-Hafiz At-Tijani.
§  Sheikh Musnid Ad-Dunya, Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani.
§  Sheikh Al-Musnid Abbas Al-Maliki

Antara Ulama’-ulama’ Sirah yang Bermazhab Al-Asy’ari
§  Imam Qadhi ‘Iyad, pengarang kitab As-Syifa fi syama’il wa ahwal Al-Mustofa
§  Imam As-Suhaili r.a., pengarang kitab Ar-Raudh Al-Unf
§  Sheikh Ibn Khaldun
§  Imam Ibn Athir r.a.
§  Imam As-Solihi Ad-Dimasqi, pengarang kitab Subulul Huda wa Ar-Rosyad
§  Sheikh Yusuf An-Nabhani r.a..

Antara Ulama’-ulama’ Fiqh yang Bermazhab Al-Asy’ari
§  Menurut Imam Tajuddin As-Subki, majoriti ulama’ mazhab As-Syafi’ie, Malikiyah, Hanafiyah dan Sebahagian ulama’ Hanabilah bermazhab Al-Asy’ari. Demikian diriwayatkan daripada Imam Izzuddin bin Abdil-Salam yang turut diakui oleh Imam Abu Amr ibn Hajib dan Jamaluddin Al-Husairi. (At-Tobaqot 3/365)

Namun, kita senaraikan antara fuqaha’ yang kuat mempertahankan mazhab Al-Asy’ari ini iaitu:
§  Imam Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Al-Saif As-Saqil
§  Imam Sheikhul Islam Zakaria Al-Ansori r.a..
§  Imam Ar-Rafi’ie As-Syafi’e
§  Imam Ibn ‘Abidin
§  Imam Ibn Hajib.
§  Imam Al-Habib Abdullah bin ‘Alawi Al-Haddad r.a.
§  Imam ‘Alauddin Al-Bukhari
§  Imam Al-Baidhowi r.a.
§  Imam Az-Zabidi r.a.
§  Imam Al-Qorofi r.a.
§  Mufti Makkah Sheikh Ahmad Zaini Dahlan As-Syafi’e

Antara Ulama’-ulama’ Qiraat yang Bermazhab Al-Asy’ari
§  Imam Al-Qari’ Ibn Jazri
§  Imam As-Syatibi r.a.
§  Antara Pemimpin-pemimpin Islam yang Masyhur yang Bermazhab Al-Asy’ari
§  Sultan Salehuddin Al-Ayubi
§  Sultan Muhammad Al-Fateh
§  Dan ramai lagi para ulama’ Islam yang bermazhab Al-Asy’ari…Semoga Allah s.w.t. memberkati mereka dan seluruh umat Islam… Amin

No comments: